Osnovi pokretanja tela

Sve što u sebi sadrži život voli slobodno da se kreće. Obič­no dobri ljudi ne mogu da se snađu u ovom svetu. To što vide i čuju tokom svakog dana čini da pate – jednostavno, nji­hovo biće ne vidi pripadnost većini koja podupire patnju svojim nezna­njem, stvarajući tako realnost u ko­joj živimo. Nije dovoljno biti samo dobar. Neophodno je da se vitalna životna sila tokom svakog dana ob­navlja i osvežava. Sve što vidimo i čujemo lepi se u slojevima na nas, čineći tako našu vitalnu životnu energiju gustom i slabo pokretlji­vom. Kada se energetski sistem po­remeti, to se dalje odražava i na fi­zičko telo. Blokirana energija, misli i emocije čine da se telo bori, zatvara se, a prioritet za mozak je bezbed­nost. Zamislite onda koliko se ener­gije crpi i troši usled svakodnevnih aktivnosti u kojima se telo svakim pokretom opire na sile koje ga okru­žuju u prostoru, dok se mozak grče­vito bori da povrati fizički i mentalni balans. Nepravilna simetrija zglobo­va tela čini da sila gravitacije i sila Zemlje konstantno ruše poziciju tela u prostoru, stvarajući tako dis­balans u radu mišića, gde neki gube svoju funkciju, budu u kolapsu, dok se drugi previše opterećuju, što vre­menom dovodi do skraćivanja i po­meranja cele ose tela.