2007

**SR**Učenje Yi Quan veštine u Yi Quan Akademiji, Peking – Kina. **EN**Learning Yi Quan at the Yi Quan academy in Beijing, China.

**SR**Učenje Yi Quan veštine u Yi Quan Akademiji, Peking – Kina.

**EN**Learning Yi Quan at the Yi Quan academy in Beijing, China.